بادام درختی (1)

بادام زمینی (2)

پسته (2)

تخمه (1)

خرما (1)